RAASEPORIN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN VIRALLINEN ILMOITUSTAULU

Uuden kirkkolakin (652/2023) mukaisesti Raaseporin suomalaisen seurakunnan julkisesti nähtävillä olevat kokouskutsut, kuulutukset, päätökset ja pöytäkirjat julkaistaan nettisivuillamme. Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Jos seurakuntaneuvoston tai viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä, päätöstä ei julkaista verkossa. 

 

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23). Pöytäkirja ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Esityslistat ja kuulutukset seurakuntaneuvoston kokousten pöytäkirjojen nähtävillä olosta julkaistaan viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa ja mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä oloon ilmoitetaan verkossa.

Seurakuntaneuvoston vuoden 2024 pöytäkirjat on luettavissa kohdassa pöytäkirjat 2024. Yhteinen kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto julkaisevat esityslistansa ja pöytäkirjansa seurakuntayhtymän sivuilla.

 

Oikaisuvaatimuksen tai kirkkovalituksen tekeminen 

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

 

Päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat:

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2).

Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on yhteensä 21 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja  muutoksenhaku 14 päivää. Yhteensä siis 7+14 päivää. 

Kirkollisvalituksessa muutoksenhakuaika on 30 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja  muutoksenhaku 30 päivää. Yhteensä siis 7+30 päivää. 

Puheenjohtajan nuija