RAASEPORIN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN VIRALLINEN ILMOITUSTAULU

Tällä sivustolla julkaistaan Raaseporin suomalaisen seurakunnan julkisesti nähtävillä olevat kuulutukset, päätökset ja seurakuntaneuvoston pöytäkirjat.

Seurakuntaneuvoston vuoden 2024 kokousaikataulu on katsottavissa sivulta kokousaikataulu. 

Seurakuntaneuvoston vuoden 2024 pöytäkirjat on luettavissa kohdassa pöytäkirjat 2024.

Huomaa mahdollisuutesi vaikuttaa käsiteltäviin asioihin. Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (KL 3. luku 3§). Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan seurakuntaneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon.

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan Raaseporin seurakuntayhtymän sivuilla.

Kuulutukset

Seurakuntaneuvoston 30.5.2024 kokouksen pöytäkirja  nähtävillä  31.5.2024 - 20.6.2024 . klikkaamalla tätä linkkiä

 

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Jos seurakuntaneuvoston tai viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä, päätöstä ei julkaista verkossa.  Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23). Pöytäkirja ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

 

Oikaisuvaatimuksen tai kirkkovalituksen tekeminen 

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

 

Päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat:

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2).

Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on yhteensä 21 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja  muutoksenhaku 14 päivää. Yhteensä siis 7+14 päivää. 

Kirkollisvalituksessa muutoksenhakuaika on 30 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja  muutoksenhaku 30 päivää. Yhteensä siis 7+30 päivää. 

Puheenjohtajan nuija